Huszadik jogszabályi évfordulók

Húsz éves a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. Ez évben, január 1-jén jubilált a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény hatályba lépése is.

Az 1997. évi CLIX. törvény II. Fejezete a természetvédelmi őrszolgálat és az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat, a III. Fejezet pedig a mezei őrszolgálat tagjának intézkedési jogosultságait és kötelességeit tartalmazta. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről ….. szóló  2012. évi CXX. törvény hatályba lépésével azonban módosításra került a törvény. Azóta a két törvény együttesen szabályozza a természetvédelmi őrszolgálat és a mezei őrszolgálat tagjainak mint rendészeti feladatokat ellátó személyeknek az intézkedési jogosultságait, feladatellátásuk részletes szabályait.

A 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a természetvédelmi őrök munkáját segítő polgári természetőrök tevékenységét szabályozza a személyi feltételektől és a polgári természetőri vizsgától a nemzeti park igazgatósággal kötendő megállapodáson és a feladatellátáson keresztül a szolgálati igazolványig és jelvényig. A miniszteri rendelet alapján polgári önkéntesek segítik a nemzeti park igazgatóságok és az önkormányzatok kis létszámú természetvédelmi őrszolgálatának természetvédelmi feladatellátását, őrszolgálati és tájékoztató munkáját.

Forrás: www.termeszetor.eoldal.hu Hírek, újságok

Új menüpontok a természetről

A természet gyógyíthat, mérgezhet, lángolhat és pusztul. A gyógynövényes gyógyításnak évezredekre visszatekintő a múltja, számtalan faj mérgező, a tűz pedig részben hozzátartozik a természet körforgásához. Sajnos korunkban a természet pusztulása katasztrofális nagyságrendekhez közelít. Gyógyító természet, Mérgező természet, Lángoló természet, Pusztuló természet címmel figyelemfelhívó új menüpontokat nyitottunk honlapunkon bővülő számú publikációval.

TeSzedd! – ismét szeptemberben

Már többször hírt adtunk az évenkénti TeSzedd! „Önkéntesen a tiszta Magyarországért” szemétgyűjtési akcióról, amely hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 2017-ben hetedik alkalommal került megszervezésre, csatlakozva a szeptember 20-ához legközelebbi hétvégi „Nemzetközi takarítási világnap”-hoz. A korábbi évek akcióira májusban került sor, a „Tisztítsuk meg Európát” nemzetközi projekthez kapcsolódva. 2016-ban 190 ezer önkéntes 2240 helyszínen 2900 tonna szemetet gyűjtött össze.

A 2017 szeptemberi szemétgyűjtés eredménye: 175 ezer önkéntes résztvevő, 1730 helyszín, több mint 2500 tonna szemét.

Itt van az ősz, kezdődik az új tanév

A tanítás, oktatás, nevelés alapvetően fontos része a környezet− és természetvédelem. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 54 – 55. §-a tartalmazza a környezeti nevelés, képzés, művelődés környezetvédelmi törvényi szabályozásait. Ezek alapján mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére, a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése pedig elsősorban állami és önkormányzati feladat. Részleteket lásd a Kt. fenti szakaszai alatt.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 64. § (1) – (2) bekezdései szerint a Kt. 54-55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával − az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával − elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen. Az ismeretterjesztés, oktatás, tudományos kutatás és az idegenforgalom részeként a védett természeti területek látogatásának lehetőségét a bemutatásra alkalmas területeken és a védettség érdekeivel összhangban biztosítani kell. Ennek érdekében a nemzeti park igazgatóságok oktatási bemutató létesítményeket tartanak fenn.

A legdrágább értékek

A fokozottan védett állatfajok pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100.000 − 1.000.000 Ft/egyed. 1.000.000 Ft értékűek a következő állatfajok egyedei: békászó sas, kerecsensólyom, kígyászölyv, parlagi sas, rétisas, csíkosfejű nádiposzáta, kis lilik, széki lile, vékonycsőrű póling, vörösnyakú lúd, túzok, csíkos szöcskeegér, nyugati földikutya, parlagi vipera.

A fokozottan védett növényfajok pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100.000 Ft – 250.000 Ft/egyed. 250.000 Ft értékűek – összesen 35 zárvatermő fajból szubjektív válogatással – például a következő növényfajok egyedei: bánáti bazsarózsa, keleti bazsarózsa, borzas macskamenta, cifra (medvefül) kankalin, egyhajúvirág, légybangó, méhbangó, poszméhbangó, szarvasbangó, lisztes kankalin, magyar vadkörte, mocsári kardvirág, pilisi len, rigópohár (Boldogasszony papucsa), tartós szegfű, tornai vértő.

Kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló fajok 1) a védett fajok, 2) a fokozottan védett fajok, valamint 3) az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok, amelyekre lásd 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletet. Az „egyed” fogalmát lásd Tvt.-ben és Btk.-ban.

(Dr. Temesi Géza)

Természetvédelmi honlapok

Négy széles körű, jelentős terjedelmű természetvédelmi szakmai honlapra hívjuk fel a figyelmet a működés indulásának sorrendjében. Bemutatásukat lásd Honlapok menüpont alatt.

www.termeszetvedelem.hu

a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja, KvVM Természetvédelmi Hivatala 2005−2010, Földművelésügyi Minisztérium (FM) Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság 2010−

www.termeszetor.hu vagy www.természetőr.hu

az Országos Természetőr Egyesület jelen honlapja, 2013−

www.termeszetvedelmikezeles.hu

Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány honlapja, alapító főszerkesztő: Haraszthy László, 2014−

www.termeszetor.eoldal.hu

egyetemi oktatói weboldal és e-könyv, szerkesztő és szerző: Temesi Géza 2015–

Erdőkóstoló, internetes hitelesség, turisztikai könyvek

Nem csak rengeteg szamárságot lehet olvasni az interneten, hanem sok olyan helytelen vagy hiányos szakterületi információt is, amelyek félrevezetik a laikus és hiszékeny tájékozódni, vagy éppen tanulni szándékozókat. Ezek az információk nem ritkán anonim szerepelnek, így még annak sem lehet utánanézni, hogy mennyire lehet hiteles személy a tudás- vagy tudatlanság-osztogató. Még egyszer közreadjuk ebben az évben is a következőket:

► A vadon élő nem védett növények, gombák a földterület tulajdonosának a tulajdonát képezik, ezért a tulajdonosi (vagyonkezelői, haszonbérlői) hozzájárulás nélküli gyűjtés az elsajátított értéktől függően kimeríti a tulajdon elleni szabálysértést (illetve erdőben az erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlását), vagy akár a vagyon elleni bűncselekményt.

Fekete bodza

► Fentiek alól kivétel az állami erdő (az állam 100 %-os tulajdonában álló erdő), ahol egyéni szükségletre szabad gombát, vadgyümölcsöt, gyógynövényt gyűjteni, de csak azért, mert az erdőtörvény az állampolgári gyűjtés tűrésére kötelezi az állami erdőgazdálkodót. (Ez a lehetőség a védett és az állami erdők országos arányából számítva összes hazai erdeinknek alig egyharmadán adott, mert a többi erdő védett természeti területen levő erdő vagy magántulajdonú erdő).

Az egyéni szükséglet mértékét jogszabály legfeljebb 2 kg/fő/nap mennyiségben határozza meg azzal, hogy az így gyűjtött mennyiség kereskedelmi forgalomba nem hozható (az erdőtörvény módosítása után a végrehajtási rendelet módosítás előtt áll). Ezt a mennyiséget egyébként soknak tartjuk.

► Állami erdőben az egyéni szükséglet feletti mennyiségű, magánerdőben és más magánterületen bármilyen mennyiségű gyűjtéshez a tulajdonos, vagyonkezelő (erdőben az erdőgazdálkodó) hozzájárulása szükséges a gazdálkodásra vonatkozó szabályozásoknak megfelelő értékesítéssel.

Védett természeti területen a nem védett növény- és gombafajok egyedeinek gyűjtéséhez elsőként a természetvédelmi hatóság engedélye kell, amely engedély birtokában lehet − az állami erdőben egyéni szükségletre történő gyűjtés kivételével − a tulajdonosi hozzájárulást is beszerezni. A természetvédelmi hatósági engedélykötelezettség alól a védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve adhat feltételekhez kötött felmentést.

A védett növény- és gombafajok egyedei állami tulajdont képeznek, gyűjtésükhöz védett és nem védett területen egyaránt a természetvédelmi hatóság engedélye kell.

► A terület tulajdonosát a gyűjtőnek kell felderítenie; a jogszabályok nem ismerete nem mentesít a jogi felelősség és a jogkövetkezmény alól; ami pedig a tulajdonost illeti, könnyű a helyzet: ami nem a tiéd, az bizony másnak a tulajdona.

Van Erdőkóstoló blog az interneten, meg egyetemi oktató anyag a KöTeViFe-s természetvédelemről (azóta három változás is történt az igazgatásban). Más oktatók pedig az internetről szedik össze az oktatott tudományukat. Kedves internetes okítók, szakértelmet várunk el a hiteles publikáláshoz.

Mindemellett a természetet, az erdőt sajnos olyan turizmussal is kóstolják, ami a természetvédelmi célokkal és érdekekkel nincs összhangban, vagy azokkal ellentétes. A napokban találkoztunk néhány turisztikai könyvkiadvánnyal, amelyek meg sem említik a természetvédelmet és annak turizmussal összefüggő alapvető törvényi szabályozásait, sőt a tulajdonnal sem törődve csupán az élményre, kalandra biztatnak hegyi kerékpárral, lóval, határon innen és határon túl. Kedves szerkesztő és egyetemi oktató, a geográfia nem csak táj, de a táj is csupán az ember hatású természet habitusa, a természet védelme pedig mindenki kötelessége (lásd Tvt. 5. §).

(Dr. Temesi Géza)

 

Temesi Géza: természetvédelmi weboldal és e-könyv

Európai viszonylatban is egyik legátfogóbb természetvédelmi tárgyú és oktatási célú egyéni weboldal az e hónapban jubiláló kétéves www.termeszetor.eoldal.hu, amely Magyarország természetvédelmének közigazgatási irányultságú szakterületi, szakjogi és igazgatási ismeretanyagát foglalja össze.

A weboldal jelentős terjedelmű elektronikus szakirodalmi mű, amely e-tankönyvként az egyetemi oktatásban is korszerű megoldást jelent elektronikus alkalmazásaival (linkek, fájlok és más internetes tartalmak), ppt. prezentációkkal, tanulást segítő didaktikai szemléltetésekkel, illusztrációkkal és pihentető tartalommal (képgaléria, zenék). Az internetes oldal folyamatos aktualizálás és fejlesztés alatt áll, megfelelve ezáltal a jogszabályi és közigazgatási változásoknak.

A menüpontok a Bevezető ismeretektől az Egyezmények címűig az e-könyv tematikus fejezetei, a ppt. prezentációkat tartalmazó menüpont pedig a teljes ismeretanyagot ppt. diákkal közvetíti. A Hírek, újságok az aktuális információkat, a Logók és zenék a pihentetést szolgálják, az aloldalak pedig sajátos témaköröket dolgoznak fel. Az egyes témafeldolgozások tartalmazzák a vonatkozó jogszabályokat, amelyek közül a legfontosabbak közvetlenül is elérhetők. Tananyagként a tartalom részét képezik számos témakörnél a kérdések és feladatok, az egyetemi vizsgatételeket és az önellenőrző témaköröket pedig külön menüpont tartalmazza. A szöveges részek színeket, szövegkiemeléseket alkalmaznak, és ábrák, képek, táblázatok is elősegítik az elsajátítást. Külön sajátosság, hogy a természetvédelmi anyag tartalmazza a természethasználat ágazatainak (erdészet, vadgazdálkodás – vadászat, halgazdálkodás – halászat – horgászat) természetvédelemmel összefüggő és a természet védelmét szolgáló ismeretanyagát is.

Az internet világában, a változó jogi és igazgatási környezetben ez a tankönyvírási és publikációs megoldás, illetve oktatási módszer a jövő útja. Ajánlható az on-line szakirodalmi mű a természet jogilag megalapozott védelme, a természetvédelem irányítása, szervezése, gyakorlása és oktatása iránt érdeklődök számára.

A publikáció adatai: Temesi Géza (2015−2017): Természetvédelem és közigazgatás – Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek.  www.termeszetor.eoldal.hu, 24 menüpont, 4 aloldal, 550 ppt. dia, 136 MB felhasznált tárhely.

(Dr. Bartha Dénes, dr. Kovács Sándor, Szalay Sándor és dr. Thrum Rolf véleményezése és a szerzői ajánlás alapján közzétett hír)

A medvehagyma a gyűjtés iskolapéldája

A medvehagyma és a gomba a természetben, valamint a tégla az építkezési területen nem közös állampolgári tulajdon, nem is a természet vagy az építtető ajándéka az arra járó gyűjtő számára, hanem a terület tulajdonosáé, mint a földeken a gabona, így aztán a (nem saját területen történő) gyűjtés (szedés) = lopás.

Minden hasonlat sántít (így az ironikus is), mert van persze kivétel: a hazai erdők 56 %-át kitevő állami erdőben az erdőtörvény a gyűjtés tűrésére kötelezi az erdőgazdálkodót. Így egyéni szükségletre lehet gyógynövényt, vadgyümölcsöt és gombát is szedni, de kíméletesen, rendeletben meghatározott mennyiségben, amely semmiféle kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Minden más gyűjtögetéshez az erdőterület tulajdonosának, vagyonkezelőjének az írásbeli hozzájárulása kell, ami természetesen árhoz köthető.

Védett természeti területen azonban a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges mindenféle gyűjtéshez, fokozottan védett természeti területen pedig a belépéshez is. Ezen engedélyek alól a természetvédelmi kezelési terv tartalmazhat feltételes kivételeket. Hatósági engedély nélkül a gyűjtés bármilyen mennyiségben tilos. Így az egyéni szükségletre történő szabad gyűjthetőség az összes hazai erdők mintegy egyharmadára korlátozódik.

Ennyit kell tudnia a gyűjtő állampolgárnak, a gyűjtető gyógynövényesnek, a piaci ügyfélszolgálatnak, a közterület-felügyelőnek, az erdésznek, a mezőőrnek, a természetvédelmi őrnek és a rendőrnek is.

Negatív tapasztalataink vannak a tudással, és a jogszabályok többféle kijátszása is jellemző.

(Dr. Temesi Géza)

Elnökválasztás

Az Országos Természetőr Egyesület 2017. március 18-án Budapesten megtartott küldöttgyűlésének napirendi pontjai között szerepelt az elnökválasztás. Dr. Temesi Géza elnöki megbízatásának alapszabály szerinti négy éves időtartama ugyanis lejárt. A küldöttgyűlés nyílt szavazáson alapuló elnökválasztó határozatával újabb négy éves időszakra ismételten Temesi Gézát választotta meg az Egyesület elnöki tisztségére. A tagság nevében is köszönet elnökünk közösségi és szakmai munkájáért.

(Dr. Kovács Sándor FB elnök)